Użytkowników online:
Liczba odwiedzin:
Liczba wyświetleń:

Dobry Start

Data dodania : 08.06.2018r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu "Dobry Start" informuje, że od 01 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku należy składać w tutejszym Ośrodku wnioski i załączniki na w/w program.

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia "dobry strat" mogą być składane także drogą elektroniczną od 01 lipca 2018 roku (tj. za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania droga elektroniczną).


Świadczenie "dobry strat" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1. 18. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
  2. 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


Z kolei nie będzie ono przysługiwało:

  1. jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  2. na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
  3. jeżeli na dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia dobry start, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenie jest niezależne od dochodu. Wnioski złożone w lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 roku będą wypłacone do końca września 2018 roku w kwocie 300 zł.

Aktualizacja oraz opieka: TechNet.

Copyright © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.