Użytkowników online:
Liczba odwiedzin:
Liczba wyświetleń:

Zakończenie projektu

Data dodania artykułu: 24.06.2015r.

Dnia 23 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie dla 15 Beneficjentów Ostatecznych projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej". Z tej okazji zorganizowane zostało spotkanie dla uczestników projektu oraz pracowników GOPS biorących udział w projekcie. Wśród osób zaproszonych uczestniczył Wójt i Zastępca Wójta Gminy Kleszczów oraz Dyrektor firmy PPHU „BAPEX” realizującej projekt. Beneficjenci projektu otrzymali certyfikaty i zaświadczenia z ukończonych kursów. Udział w projekcie był dla uczestników cennym doświadczeniem, zdobyta wiedza i nabyte certyfikaty zawodowe będą bardzo przydatne w poszukiwaniu pracy. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział i współpracę oraz życzymy powodzenia.

Kurs „ Tworzenie stron www”

Data dodania artykułu: 13.06.2015r.

W dniach 08 - 12 czerwca 2015 r. przeprowadzone zostały 40-godzinne zajęcia z zakresu kurs „Tworzenie stron www” dla 2 uczestników projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Głównym celem zajęć było zapoznanie uczestników szkolenia z technikami tworzenia stron www. W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość zapoznania się „krok po kroku” ze sposobem tworzenia strony internetowej i jej projektowania a także z terminologią związaną z tworzeniem strony oraz poszczególnymi elementami składania witryny. Przedstawiono również sposoby urozmaicania wizerunku stron oraz zastosowanie elementów graficznych.

ABC małego biznesu z podstawami księgowości i elementami BHP

Data dodania artykułu: 29.05.2015r.

„Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 21,26,27,28,29-05.2015 r zostały przeprowadzone 40 godzinne grupowe zajęcia pod hasłem „ABC małego biznesu z podstawami księgowości i elementami BHP”. Zorganizowanie kursu miało na celu wdrożenie do elementarnego przygotowania i samodzielnego prowadzenia małego biznesu, przygotowanie uczestników do pracy we własnej firmie. Uczestnicy poznali formy organizacyjne dostępne dla małego biznesu, sporządzanie biznesplanu, jak zarejestrować firmę i poszczególne etapy rejestracji, zasady opodatkowania oraz zapoznanie się z dokumentacją finansowo-księgową. Poznali zasady BHP i ppoż.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Data dodania artykułu: 26.05.2015r.

W dniach 13-14.05 br. przeprowadzony został 18 godzinny kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla uczestników projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem zajęć było zapoznanie uczestników szkolenia z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznymi zasadami jej udzielania.


W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się z następującymi zasadami:

- bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy

- podstawowe zabiegi ratujące życie

- postępowanie w przypadku omdlenia, bólu w klatce piersiowej, ataku serca, krwawienia z nosa, zranienia, złamania, oparzenia, porażenia prądem, zatrucia, udławienia, wychłodzenia, odmrożenia,

- reanimacja krążeniowo-oddechowa,

- resuscytacja dzieci.


Uczestnicy podczas zajęć zapoznali się zarówno z teoretycznymi jak i praktycznymi technikami udzielania pierwszej pomocy.

Kurs „ Masaż relaksacyjny”

Data dodania artykułu: 23.05.2015r.

W dniach 06,11,15,18,22 maja br. przeprowadzone zostały 40-godzinne zajęcia z zakresu kurs „Masaż relaksacyjny” dla 5 uczestniczek projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Głównym celem zajęć było zapoznanie uczestniczek szkolenia z technikami masażu relaksacyjnego. W trakcie zajęć przedstawiono zagadnienia nawiązujące do historii masażu. Uczestniczki poznały wiele technik masażu a także wszystkie elementy towarzyszące podczas wykonywania zabiegu tj. wizyta klienta, wywiad, obszar oraz tempo, czas wykonywania masażu oraz jego częstotliwość i pozycje. Ponadto na zajęciach zostały omówione aspekty aromaterapią, zastosowaniem różnych olejków do masażu oraz ich wpływem na technikę relaksacyjną. Uczestniczki podczas zajęć zapoznali się zarówno z teorią jak i praktycznymi technikami wykonywania prawidłowego masażu.

Kurs obsługi zbiorników LPG wraz z obsługą terminali kart płatniczych

Data dodania artykułu: 17.04.2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że w dniach 09–15.04.2015 r. organizowany był "Kurs obsługi zbiorników LPG wraz z obsługą terminali kart płatniczych" w ramach projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Uczestniczyły 2 osoby. Kurs przygotowuje i uprawnia do samodzielnego i bezpiecznego obsługiwania zbiorników LPG. W ramach zajęć uczestnicy zostali zapoznani z zasadami BHP i ppoż., tematyką teoretyczną podziału gazów stosowanych do napędu pojazdów, zagadnienia dozoru technicznego. Ponadto podczas zajęć praktycznych uczestnicy poznali budowę i oznakowanie zbiorników LPG, instalację zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników. Praktyczne zajęcia pozwoliły na zdobycie wiedzy w zakresie napełniania zbiorników LPG oraz czynności kontrolnych. W ramach zajęć uczestnicy również zapoznali się z zasadami obsługi terminali kart płatniczych. Po zdanym egzaminu uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie urządzeń do napełniania zbiorników.

Kurs „Warsztaty Skuteczna Komunikacja”

Data dodania artykułu: 31.03.2015r.

W dniach 25-31.03.2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie odbył się Kurs „Warsztaty Skutecznej Komunikacji” realizowane w ramach projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Celem zajęć było podniesienie kompetencji w zakresie budowania dobrych relacji, uczestnicy mogli zrozumieć rolę komunikacji w funkcjonowaniu społecznym. Ponadto dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy zwiększyli swoją świadomość w zakresie znaczenia efektywnej komunikacji, mieli okazję poznać i zastosować zasady skutecznej komunikacji oraz rozwinęli umiejętność aktywnego słuchania w relacjach z drugą osobą i korygowania nieporozumień. W ramach warsztatów z zakresu autoprezentacji uczestnicy poznali między innymi znaczenie samoświadomości oraz otwartości w kształtowaniu relacji z otoczeniem, nabyli umiejętność dokonywania pozytywnej autoprezentacji. Warsztaty odbywały się głównie w formie ćwiczeń, ale również był czas na wykład oraz dyskusję.

Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym

Data dodania artykułu: 17.02.2015r.

Beneficjenci projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" odbyli Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Dla każdego z Uczestników zostały przewidziane spotkania po 3 godzinie. Celem konsultacji było pozyskanie informacji o potencjalnych Beneficjentach ostatecznych projektu, ustalenie indywidualnych predyspozycji zawodowych i osobowościowych oraz oczekiwań związanych z kierunkiem szkoleń zawodowych. W ramach tychże indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym zostały przeprowadzone testy:


1. Test zainteresowań.

2. Test Herzberga.

3. Ankieta skłonności zawodowych, jako wyznacznik ścieżki zawodowej.


Pomoc specjalistyczna podczas konsultacji polegała na udzieleniu wsparcia w uzyskaniu wiedzy na temat potencjałów osobistych beneficjenta projektu, wzmocnienia poczucia własnej wartości. Dzięki prowadzonym zajęciom uczestnicy zyskali umiejętności związane z : motywowaniem siebie do działania, zaufaniem we własne siły i możliwości , komunikacją interpersonalną, radzeniem sobie ze stresem, asertywnością, planowaniem i organizacją. Zyskali wyższą samoocenę, stali się bardziej świadomi własnego potencjału i własnych możliwości.

Spotkania indywidualne z psychologiem

Data dodania artykułu: 16.02.2015r.

Pomoc specjalistyczna podczas indywidualnych konsultacji polegała na udzieleniu wsparcia w uzyskaniu wiedzy na temat potencjałów osobistych beneficjenta projektu, podtrzymywania i wzmocnienia motywacji do udziału w projekcie, profilaktyce antystresowej i antyuzależnieniowej oraz poradnictwa psychologicznego w konkretnych i trudnych sytuacjach życiowych, w jakich obecnie znaleźli się uczestnicy projektu. W każdym przypadku zastosowano techniki terapii zachowań (RTZ), w celu wyłonienia zdrowych przekonań na temat samego siebie – budujących poczucie własnej wartości. Zyskali wyższą samoocenę, stali się bardziej świadomi własnego potencjału i własnych możliwości.

Trening umiejętności psychospołecznych

Data dodania artykułu: 08.02.2015r.

W dniach od 27.01.2015 r. do 06.02.2015 r. odbył się trening umiejętności psychospołecznych z psychologiem, w którym uczestniczyło 8 osób (5 Kobiet i 2 mężczyzn). W ramach treningu zaplanowano 20 godzin spotkań grupowych. Warsztaty odbywają się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie w sali 117. Na zajęciach grupowych podejmowana była tematyka: Integracja wewnątrzgrupowa poznaję siebie, inteligencja emocjonalna w praktyce, trening umiejętności komunikacyjnych, trening asertywności, motywacja do działania.

Warsztaty z doradcą zawodowym

Data dodania artykułu: 05.02.2015r.

W dniach od 28.01.2015r. do 04.02.2015 r. odbyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym. W warsztatach uczestniczyło 8 osób (5 kobiet i 2 mężczyzn).W ramach warsztatów zostało przeprowadzonych 30 godzin spotkań grupowych. Warsztaty odbywają się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie w Sali 117. Głównym celem zajęć było budowanie pozytywnego wizerunku, autoprezentacja, autopromocja pomocna w zaprezentowaniu się na rozmowie kwalifikacyjnej, pozyskanie przychylności, nacechowane wzbudzeniem zaufanie oraz sympatia w oczach potencjalnego pracodawcy. Uczestnicy poznali istotną wartość znaczenia sieci pomocnych kontaktów zawodowych, wzbogacili swoją wiedzę na temat asertywności i komunikatywności przydatną w życiu osobistym i zawodowym, nauczyli się organizować i planować czas własny, analizować i tworzyć własne oferty pracy, motywować się oraz uczyć się elastyczności swoistej otwartości na zmiany, łatwości adaptacji do nowych co za tym idzie często zmieniających się warunków pracy na rynku.

Projekt w 2015 roku rozpoczęty

Data dodania artykułu: 28.01.2015r.

W dniu 27.01.2015 r. rozpoczęło się pierwsze spotkanie z uczestnikami projektu Beneficjenci projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej". Na spotkaniu został przedstawiony program zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym oraz zostały omówione sprawy organizacyjne. Po części oficjalnej w tym samym dniu Beneficjenci uczestniczyli w treningu umiejętności psychologicznych prowadzonych przez trenera Panią Magdalenę Kędziora.

Aktualizacja oraz opieka: TechNet.

Copyright © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.