Użytkowników online:
Liczba odwiedzin:
Liczba wyświetleń:
Projekt 2009
Wiadomości

Szkolenie Opiekunka – usługi pielęgnacyjne i gospodarcze dla...

Data dodania artykułu: 25.05.2009r.

W okresie od 15.04 - 20.05.2009r. 10 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięło udział w szkoleniu "Opiekunka – usługi pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób starszych". Wykonawcą usługi był Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pajęcznie. Szkolenie obejmowało 60 godzin dydaktycznych. W ramach zajęć uczestniczki zapoznały się z następującymi tematami: podstawy psychologii, gerontologii, z podstawami psychiatrii, z podstawami higieny i pielęgnacji, dietetyka i przygotowywanie posiłków, z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi pracy w charakterze opiekunki osoby starszej, omówiony został system pomocy społecznej i publiczna służba zdrowia.

Szkolenie Postawy obsługi komputera

Data dodania artykułu: 29.05.2009r.

W okresie od 04.05 - 27.05.2009r. 6 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięło udział w szkoleniu "Podstawy obsługi komputera". Wykonawcą szkolenia była Agencja Rozwoju Regionalnego "ARREKS S.A" z siedzibą w Kleszczowie. Szkolenie obejmowało 40 godzin lekcyjnych. W ramach szkolenia uczestniczki zapoznały się z pakietem Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, ponadto uczestniczki zdobyły wiedzę dotyczącą poruszania się w środowisku internetowym. Zajęcia zakończyły się testem sprawdzającym, który to wszystkie uczestniczki zdały z wynikiem pozytywnym.

Kurs Prawa jazdy kategorii B

Data dodania artykułu: 02.07.2009r.

W okresie od 22.04 – 30.06. 2009r. 8 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięło udział w kursie prawo jazdy kategorii B. Wykonawcą kursu był OSKnK ”BIB” mieszczący się w Kleszczowie. Szkolenie obejmowało 30 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznej nauki jazdy. W ramach zajęć teoretycznych uczestniczki zapoznały się z m.in. następującą tematyką: zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób, zagrożenia związane z ruchem drogowym, rodzaj dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni, zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym.

Kurs Kroju i szycia

Data dodania artykułu: 14.07.2009r.

W okresie od 07.05 – 10.07. 2009r. 8 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięło udział w kursie "Kroju i szycia". Wykonawcą usługi był Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pajęcznie. Kurs obejmował 130 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych. Na zajęciach teoretycznych uczestniczki zapoznały się z m.in. z rodzajami tkanin, z dodatkami krawieckimi i ich zastosowaniem, poznały narzędzia i przybory krawiecki, poznały rodzaje i budowę maszyn do szycia, uczyły się rozpoznawania typów figur, zdejmowania wymiarów, uczyły się jak korzystać z żurnalowych wykrojów, opracowywały m.in. szablon bluzki, spodni, techniki krojenia. Od 09.06.2009 r. uczestniczki miały zajęcia praktyczne w Ośrodku szkolenia zawodowego w Pajęcznie, gdzie m.in. uczyły się przygotowywania tkanin do krojenia spódnicy, spodni, fastrygowały spódnice, spodnie, uczyły się szycia maszynowego. Kurs skończył się egzaminem, zakończony wynikiem pozytywnym, następnie odbyło się wręczenie zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu.

Trening umiejętności psychospołecznych

Data dodania artykułu: 15.10.2009r.

W dniach od 28.09 - 12.10. 2009r. 9 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięło udział w treningu umiejętności psychospołecznych. Trening przewidywał 20 godzin spotkań grupowych i indywidualnych z psychologiem P. Łukaszem Bohdanowiczem. W trakcie trwania treningu uczestniczki zapoznawały się z następującymi tematami: autoprezentacja, komunikowanie się w zespole, style komunikowania się, podstawy asertywności, asertywność w życiu osobistym i zawodowym, radzenie sobie z krytyka i oceną, definiowanie mocnych i słabych stron, radzenie sobie z sytuacji stresu psychologicznego. Natomiast w trakcie spotkań indywidualnych psycholog poruszał tematy m.in. aktualnej sytuacji życiowej, starał się zwiększyć samoocenę i motywacje do działania BO.

Zajęcia z zakresu pomocy prawnej

Data dodania artykułu: 28.10.2009r.

W dniu 27.10.2009r. rozpoczęły się zajęcia z zakresu pomocy prawnej. W trakcie tych zajęć odbyło się krótkie szkolenie pod tytułem "Mobbing w miejscu pracy i ochrona praw osoby dyskryminowanej" na którym omawiane były m.in. zagadnienia ogólne dot. lobbingu, kodeks pracy a lobbing, przykłady dyskryminacji w pracy, zakres pomocy dla osoby, która doświadczyła lobbingu w pracy. Ponadto każda z uczestniczek mogła zasięgnąć pomocy prawnika P. Małgorzaty Pol – Drzewowskiej. Zajęcia zakończyły się 30.10.2009r.

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Data dodania artykułu: 02.12.2009r.

W dniach 09.11 – 30.11.2009r. 9 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięło udział w zajęciach w zakresie doradztwa zawodowego. Zajęcia przewidywały 20 godz. spotkań grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym P. Sławomirą Kamińską – Jakimiak. Na pierwszych zajęciach grupowych doradca zawodowy rozpoznawał potrzeby szkoleniowe uczestniczek. Na następnych zajęciach omawiana były następująca tematyka: identyfikacja zainteresowań zawodowych oraz umiejętności i kwalifikacji uczestników, wsparcie w procesie poszukiwania pracy, brak pracy a własne potrzeby, wzmacnianie poczucia własnej wartości, automotywacja, autoprezentacja i komunikacja, budowania krótko i długoterminowych celów. Uczestniczki uczyły się sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowywania się do rozmowy z przyszłym pracodawcą. Na zajęciach indywidualnych doradca wzmacniał motywację i poczucie własnej wartości, wsparcie w procesie poszukiwania zatrudnienia, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Projekt oraz wykonanie: Kede Network.

Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.