Użytkowników online:
Liczba odwiedzin:
Liczba wyświetleń:
Projekt 2010
Wiadomości

Trening umiejętności psychospołecznych

Data dodania artykułu: 23.04.2010r.

W dniu 16.04.2010r. rozpoczął się trening umiejętności psychospołecznych prowadzony przez psychologa P. Barbarą Bednarską. W ramach treningu zaplanowano 30 godzin spotkań grupowych oraz 4 spotkania indywidualne po 1 godzinie dydaktycznej z każdym uczestnikiem projektu. Trening odbywa się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie w sali 117. Na zajęciach grupowych będzie podejmowana następująca tematyka: komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, trening asertywności, wartości, potrzeby, motywacja, miłość, małżeństwo, rodzina, rozwiązywanie konfliktów i negocjacje – radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Natomiast podczas indywidualnych spotkań psycholog będzie przeprowadzał z BO rozmowy na temat aktualnej sytuacji życiowej, będzie określał potencjał osobisty BO oraz wzmacniał poczucie własnej wartości.

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Data dodania artykułu: 23.04.2010r.

W dniu 20.04.2010r. rozpoczęły się warsztaty z doradcą zawodowym P. Michałem Ruką. W ramach warsztatów zaplanowano 30 godzin spotkań grupowych i 4 spotkania indywidualne po 1 godzinie dydaktycznej. Warsztaty obywają się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie w Sali 117. Na zajęciach grupowych będzie podejmowane m.in. następujące tematy: definicja doradztwa zawodowego, cele, zastosowanie i rola doradztwa zawodowego, wybór zawodu przez BO, wymagania rynku pracy w XXI w., jak pisać CV i list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, określenie m.in. skłonności zawodowych, własnych uzdolnień i umiejętności, proces rekrutacyjny, psychozabawy, różne formy działalności. Na spotkaniach indywidualnych doradca zawodowy skupi się na wzmocnieniu w uczestniczkach motywacji i poczucia własnej wartości, na poznaniu lokalnego rynku pracy oraz nabyciu umiejętności poruszania się po rynku pracy poprzez poznanie całego procesu rekrutacyjnego.

Wycieczka integracyjna

Data dodania artykułu: 30.05.2010r.

W dniu 26.05.2010r. odbyła się wycieczka integracyjna do Ośrodka "Kłos" do Jedlicze w województwie łódzkim. W wyjeździe integracyjnym wzięło udział 5 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej", wraz ze swoimi bliskimi. 2 uczestniczki były nieobecne z powodów rodzinnych. W ramach wyjazdów uczestniczki jeździły konno, odbyły się również zajęcia z psychologiem, na którym poruszany był m.in. temat dyskryminacji, barier, które są pomiędzy ludźmi. Do tej tematyki były dostosowane gry i zabawy. Po zajęciach z psychologiem odbyło się ognisko, gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Szkolenie Nowoczesny sprzedawca

Data dodania artykułu: 09.09.2010r.

W okresie 28.06 – 07.09.2010 r. 7 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięło udział w szkoleniu z zakresu "Nowoczesny sprzedawca". Wykonawcą szkolenia była Agencja Rozwoju Regionalnego "Arreks S.A" z siedzibą w Kleszczowie. Szkolenie obejmowało 120 godzin dydaktycznych. "Nowoczesny sprzedawca" składało się z następujących modułów: podstawy obsługi komputera, na którym to BO poznawały podstawy obsługi komputera - Pakiet Office, marketing i obsługa klienta, elementy prawa pracy, odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi, podstawowe wymagania higieniczno – sanitarne, szkolenie BHP, obsługa kas fiskalnych, organizowania handlu, fakturowanie, przepisy fiskalne, gospodarka magazynowa i materiałowa, komputerowe systemy sprzedaży. Szkolenie zakończyło się egzaminem końcowym, które wszystkie uczestniczki zdały z wynikiem pozytywnym i wręczeniem zaświadczeń i certyfikatów potwierdzającym zakończenie szkolenia.

Kurs Kierowcy wózków jezdniowych

Data dodania artykułu: 15.11.2010r.

W okresie od 11.10 - 12.11.2010r. 5 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięło udział w szkoleniu zawodowym "Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym z wymianą - obsługą butli gazowej". Wykonawcą szkolenia był Ośrodek Szkolenia Zawodowego – Andrzej Kalemba z Wielunia. Szkolenie obejmowało 67 godzin dydaktycznych zajęć prowadzonych przez Pana Krzysztofa Kozerę posiadającego uprawnienia do prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym. W ramach zajęć teoretycznych uczestnicy kursu zapoznali się z następującą tematyką: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków, czynności kierowcy przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, zagadnienia z zakresu BHP, bezpieczna obsługa – wymiana butli, wiadomości z zakresu UDT oraz praktyczna nauka jazdy.

Kurs prawa jazdy kategorii B

Data dodania artykułu: 02.12.2010r.

W okresie od 04.10 – 30.11. 2010 r. 2 uczestniczki projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięły udział w kursie prawo jazdy kategorii B. Wykonawcą kursu był "OSKnK BIB" mieszczący się w Kleszczowie. Szkolenie obejmowało 30 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznej nauki jazdy. W ramach zajęć teoretycznych uczestniczki zapoznały się z m.in. następującą tematyką: zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób, zagrożenia związane z ruchem drogowym, rodzaj dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni, zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym.

Projekt oraz wykonanie: Kede Network.

Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.