Użytkowników online:
Liczba odwiedzin:
Liczba wyświetleń:
Projekt 2011
Wiadomości

Wniosek o dofinansowanie projektu na 2011 rok

Data dodania artykułu: 18.11.2010r.

W dniu 18.11.2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi kolejny - na 2011r. - wniosek o dofinansowanie projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Negocjacje z WUP

Data dodania artykułu: 05.01.2011r.

W dniu 05.01 2011r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie wpłynęło pismo z informacją, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" złożony w dniu 18.11.2010r. Może zostać zatwierdzony po przeprowadzonych (w formie pisemnej) poprawkach.

Zatwierdzony wniosek o dofinansowanie

Data dodania artykułu: 02.03.2011r.

Informujemy, że w dniu 01.03.2011r. Wojewódzki Urząd pracy w Łodzi zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu systemowego "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy" w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Podpisanie kontraktów socjalnych

Data dodania artykułu: 31.03.2011r.

W dniach 31.03 - 06.04 2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie zostały podpisane kontrakty socjalne z uczestnikami projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" określające zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej osoby/rodziny. W kontraktach socjalnych zawarto instrumenty aktywnej integracji, tak jak: instrument aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. W ramach instrumentu aktywizacji społecznej odbędzie się trening umiejętności psychospołecznych z psychologiem. Będą to zarówno spotkania grupowe jak i indywidualne. Każdy uczestnik szkolenia objęty będzie minimum trzema instrumentami aktywnej integracji.

Podpisanie aneksu do umowy ramowej na 2011 rok

Data dodania artykułu: 11.04.2011r.

W dniu 11.04.2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w aneks do umowy na kolejny – na 2011r. - wniosek o dofinansowanie projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Trening umiejętności psychospołecznych

Data dodania artykułu: 14.04.2011r.

W dniu 14.04.2011r. rozpoczął się trening umiejętności psychospołecznych z psychologiem P. Sebastianem Marszałkiem. W ramach treningu zaplanowano 30 godzin spotkań grupowych po 5 godzin dydaktycznych oraz 4 spotkania indywidualne po 1 godzinie dydaktycznej z każdym uczestnikiem projektu. Warsztaty odbywają się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie w sali 117. Na zajęciach grupowych będzie podejmowana następująca tematyka: Integracja wewnątrzgrupowa poznaję siebie, inteligencja emocjonalna w praktyce, trening umiejętności komunikacyjnych, trening asertywności, motywacja do działania. Natomiast podczas indywidualnych spotkań psycholog będzie przeprowadzał z BO rozmowy na temat aktualnej sytuacji życiowej, określał potencjał osobisty BO oraz wzmacniał poczucie własnej wartości.

Warsztaty z doradcą zawodowym

Data dodania artykułu: 11.05.2011r.

W dniu 09.05.2011r. rozpoczęły się warsztaty z doradcą zawodowym Panią Barbarą Bednarską. W ramach warsztatów zostanie przeprowadzonych 30 godzin spotkań grupowych i 28 godzin spotkań indywidualnych – po 4 godziny na każdą uczestniczkę. Warsztaty odbywają się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie w Sali 117. W trakcie warsztatów będą podejmowane m.in. temat rynku pracy, metod poszukiwania pracy, reakcji na utarte pracy i odkrywanie własnych możliwości i kompetencji, uczestniczki będą uczyły się sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Na spotkaniach indywidualnych będzie przeprowadzany indywidualny plan doradczy, na którym to uczestniczki m.in. określą swoje oczekiwania zawodowe, przeanalizują swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, wyznaczą możliwa ścieżkę kariery. Zajęcia grupowe zakończyły się 30.05.2011r.

Podstawy obsługi komputera i obsługa Internetu

Data dodania artykułu: 29.06.2011r.

W dniach 20.06 - 29.06.2011r. 7 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" brało udział w szkoleniu z zakresu "Podstawy obsługi komputera i obsługa Internetu – Pakiet Office, Word, Excel i Power Point". Wykonawcą szkolenia była Agencja Rozwoju Regionalnego "Arreks" z Kleszczowa. Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. W trakcie szkolenia uczestniczki zapoznają się systemem Windows, z programami Word, Excel oraz Power Point. Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym, który wszystkie uczestniczki zaliczyły pozytywnie.

Wycieczka do Centrum Kopernik w Warszawie

Data dodania artykułu: 05.07.2011r.

W dniu 05.07.2011r. uczestniczki projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wraz ze swoimi rodzinami wzięły udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Kopernik w Warszawie. Centrum Kopernik to centrum nauki założone w 2005 roku, którego celem jest promowanie nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń naukowych. Centrum składa się z 6 tematycznych galerii. Uczestniczki wraz ze swoimi rodzinami zwiedzała m.in. galerie Świat w ruchu, gdzie m.in. mogli poznać co się dzieje w trakcie trzęsienia ziemi, jak rozchodzą się falę dźwiękowe, galerię człowiek środowisko, gdzie m.in. można było sprawdzić swoją sprawność fizyczną, dowiedzieć się skąd się bierze woda w kranie, można było zrobić ogromne bańki mydlane, sprawdzić jak się będzie wyglądać za 20 lat. Uczestnicy wycieczki w trakcie swojego pobytu w Warszawie płynęli tramwajem wodnym "Wars" po Wiśle, byli na 30 piętrze Pałacu Kultury i Nauki oraz zwiedzali wystawę "Zaczęło się od Darwina". Odwiedzili również Łazienki Królewskie i Stare Miasto.

Udział w szkoleniu Bukieciarz

Data dodania artykułu: 11.08.2011r.

W dniach 11.07 – 11.08.2011r. 7 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" brało udział w szkoleniu „Bukieciarz”. Wykonawcą szkolenia był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pajęcznie. Szkolenie obejmowało 82 godzin dydaktycznych. Część zajęć teoretyczno – praktycznych odbywało się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie, natomiast zajęcia praktyczne w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Pajęcznie. Uczestniczki w trakcie szkolenia zapoznawały się z budową i funkcją roślin,. Wykonywały wiązanki i dekoracje okolicznościowe: na okoliczność ślubu, pogrzebu, komunii, wykonywały dekoracje z kwiatów żywych w naczyniach szklanych, uczyły się dekorowania stołów. Szkolenie zakończyło się egzaminem końcowych, które wszystkie uczestniczki zdały z wynikiem pozytywnym.

Kurs "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym..."

Data dodania artykułu: 03.12.2011r.

W dniach 15.09.2011 – 04.10.2011r. 2 uczestniczki projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięły udział w kursie "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych". Wykonawcą szkolenia był Ośrodek Szkolenia Kierowców "Auto – Szkoła Hyży" z Bełchatowa. Szkolenie obejmowała 52 godzin teoretyczne i 15 godzin praktycznych. Uczestniczki w trakcie szkolenia zapoznały się z typami stosowanych wózków jezdniowych, z budową wózków, z czynnościami kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy, zapoznały się wiadomościami z zakresu ładunkoznawstwa z zakresu BHP oraz wiadomości o dozorze technicznym. Uczestniczki zapoznały się również z techniką wymiany butli gazowej w tym samodzielnie wymieniały butlę pod nadzorem instruktora. W dniu 14.10.2011r. uczestniczki przeszły egzamin państwowy przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Kurs "Prawo jazdy kategorii B"

Data dodania artykułu: 21.12.2011r.

W dniach 05.09.2011 - 15.11.2011r. 4 uczestniczki projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięły udział w kursie „Prawo jazdy kat. B”. Wykonawcą szkolenia był Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto - Szkoła Hyży” z Bełchatowa. Szkolenie obejmowała 30 godzin teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Uczestniczki w trakcie zajęć teoretycznych zapoznały się m.in. z zasadami ruchu drogowego w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, z zasadami użytkowania pojazdów, przewozu osób, ładunków, z zagrożeniami związanymi z ruchem drogowym, zasadami zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami przy uwzględnieniu różnych nawierzchni o różnych porach dnia, poznawały również rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni. Przeszły kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - poznawały zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku. Zajęcia praktyczne obejmowały jazdy po Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

Kurs "Sprzedawca - handlowiec"

Data dodania artykułu: 21.12.2011r.

W dniach 01.12.2011 - 20.12.2011r. 5 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięły udział w kursie sprzedawca - handlowiec. Wykonawcą szkolenia był zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pajęcznie. Szkolenie obejmowało 32 godzin dydaktycznych zajęć z teorii dotyczących nowoczesnych technik sprzedaży, form sprzedaży, podstaw towaroznawstwa oraz psychologii obsługi klienta. Dodatkowo uczestniczki przeszły 8 godzin szkolenie z kas fiskalnych gdzie m.in. poznawały przepisy regulujące zastosowanie kas fiskalnych, zasady i operacje sprzedaży oraz 8 godzin dydaktycznych szkolenia z praktycznych aspektów realizacji zasad GHP/GMP (dawne minimum sanitarne), gdzie m.in. poznawały choroby przenoszone droga pokarmową, źródła zanieczyszczeń żywnością, znaczenie badań lekarskich, warunki sanitarne obowiązujące w produkcji, obrocie, zasady przechowywania żywności.

Kurs "Księgowość komputerowa I stopnia"

Data dodania artykułu: 30.12.2011r.

W dniach 08.11.2011 - 16.12.2011r. 2 uczestniczki projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięły udział w kursie "Księgowość komputerowa I stopnia". Wykonawcą kursu był Interlogos s.c Anna i Jarosław Olejniczak z Bełchatowa. Szkolenie obejmowało 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 30 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych. Uczestniczki w trakcie zajęć zapoznały się m.in. z zasadami ewidencji na kontach bilansowych wynikowych i analitycznych z uproszczonymi formami ewidencji gospodarczych, z charakterystyką i ujęciem księgowym wynagrodzeń, zapoznały się z programem finansowo – księgowym „Symfonia”, z komputerowym księgowaniem operacji gospodarczych. Kurs zakończył się egzaminem końcowym, który to uczestniczki zaliczyły pozytywnie oraz rozdaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu.

Zakończony projekt GOPS

Data dodania artykułu: 21.01.2012r.

W grudniu 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie zakończył realizację projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych społecznie i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej". Była to czwarta edycja projektu, na który pozyskane zostało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


W 2011 roku w projekcie uczestniczyło 7 kobiet z terenu gminy Kleszczów w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej. Po to, by zdobyć nowe kwalifikacje i poprawić swoje szanse w staraniach o uzyskanie pracy zawodowej uczestniczki odbyły 82 godziny szkolenia z zakresu bukieciarstwa i 40 godzin szkolenia "Podstawy obsługi komputera". Ponadto: 4 uczestniczki projektu wzięły udział w kursie na prawo jazdy kat. B; 5 kobiet uczestniczyło w 32-godzinnym szkoleniu "Sprzedawca - handlowiec" i w 8-godzinnych szkoleniach "Obsługa kas fiskalnych" i "Praktyczne aspekty realizacji zadań GHP/GMP" (dawne minimum sanitarne); 2 uczestniczki odbyły 67-godzinny kurs "Operator wózków jezdniowych" i 60-godzinne szkolenie "Księgowość komputerowa 1 stopnia". Dodatkowo uczestniczki odbyły spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym oraz - wspólnie ze swoimi bliskimi - uczestniczyły w wycieczce edukacyjnej do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że rozpoczęty został nabór uczestników do kolejnego projektu szkoleniowego o podobnym charakterze na 2012 rok. Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie, pok. 35 lub telefonicznie (44) 731-36-32.

Projekt oraz wykonanie: Kede Network.

Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.