Użytkowników online:
Liczba odwiedzin:
Liczba wyświetleń:
Projekt 2014
Wiadomości

Wniosek o dofinansowanie projektu na 2014 rok

Data dodania artykułu: 09.01.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że w styczniu 2014 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi złożony został wniosek o dofinansowanie projekt "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2014.

Rekrutacja do projektu na 2014 rok

Data dodania artykułu: 20.01.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie jako realizator projektu systemowego "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przypomina, iż trwa rekrutacja uczestników do udziału w przedmiotowym projekcie. W ramach projektu organizowane będą bezpłatne kursy/ szkolenia oraz warsztaty z zakresu wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, a także poradnictwo prawne. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Kleszczów korzystający ze świadczeń pomocy społecznej oraz będących w wieki aktywności zawodowej zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapisy przyjmujemy do 31.03.2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2 w pokoju 35 lub telefonicznie pod nr 44- 731 36 32.

Informacja o projekcie

Data dodania artykułu: 15.02.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie po raz siódmy rozpoczyna projekt ”Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. W projekcie weźmie udział 8 kobiet i 2 mężczyzn bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących gminę Kleszczów oraz korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Dla Beneficjentów Ostatecznych projektu zostanie zorganizowany kompleksowy program szkoleniowo-doradczy.


W ramach projektu uczestnicy odbędą:

- trening umiejętności psychospołecznych prowadzony przez psychologa

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego

- szkolenia podnoszące kwalifikacje, zgodne z predyspozycjami uczestników i zapotrzebowania lokalnego rynku pracy

- będą przeprowadzone badania lekarskie związane z przeprowadzonymi kursami zawodowymi.


Projekt zakończy się 31.12.2014 r.

Zatwierdzony wniosek o dofinansowanie 2014

Data dodania artykułu: 12.03.2014r.

Informujemy, że w dniu 21.03.2013r. Wojewódzki Urząd pracy w Łodzi zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu systemowego "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy" w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Podpisanie umowy na rok 2014

Data dodania artykułu: 16.04.2014r.

Dnia 25 kwietnia 2014 została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi – Instytucją Pośredniczącą II stopnia a Gminą Kleszczów w sprawie realizacji projektu systemowego "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy". Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet projektu w 2014 r. wynosi 87.100,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi kwotę 77.954,50 zł co stanowi 89,5% całkowitych wydatków projektu i wkładem własnym gminy w wysokości 9.145,50 zł. stanowiącym 10,5 % całkowitej wartości projektu.

Zapytanie ofertowe 2014

Data dodania artykułu: 09.05.2014r.

Link do pobrania informacji: Zapytanie ofertowe 2014.

Podpisanie kontraktów socjalnych

Data dodania artykułu: 12.05.2014r.

W miesiącu maju 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie zostały podpisane kontrakty socjalne z 10 uczestnikami projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" określające zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej osoby/rodziny oraz do przywrócenia osób bezrobotnych na rynek pracy i integrację ze społeczeństwem. W kontraktach socjalnych zawarto instrumenty aktywnej integracji, tak jak: instrument aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. W ramach instrumentu aktywizacji społecznej odbędzie się trening umiejętności psychospołecznych z psychologiem. Będą to zarówno spotkania grupowe jak i indywidualne. Każdy uczestnik szkolenia objęty będzie instrumentami aktywnej integracji. Kontrakty zawarte są na okres od maja do grudnia 2014 roku.

Informacja o wyniku wyboru zapytania ofertowego 2014

Data dodania artykułu: 27.05.2014r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją: Wyniki zapytania ofertowego 2014.

Projekt w 2014 roku rozpoczęty

Data dodania artykułu: 14.06.2014r.

W dniu 13.06.2014r. rozpoczęło się pierwsze spotkanie z uczestnikami projektu. Na spotkaniu został przedstawiony program zajęć szkoleniowo-doradczych oraz zostały omówione sprawy organizacyjne. Po części oficjalnej w tym samym dniu Beneficjenci uczestniczyli w treningu umiejętności psychologicznych prowadzonych przez trenera Panią Monikę Charciarek.

Zajęcia z psychologiem

Data dodania artykułu: 19.06.2014r.

W dniach 13-18.06.2014 r. odbyły się zajęcia grupowe „Trening umiejętności psychospołecznych „ prowadzone przez psychologa w wymiarze 20 godzin edukacyjnych. Trening odbywał się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie w sali 117. Zajęcia skierowane były do 10 Beneficjentów Ostatecznych projektu ( 8 kobiet i 2 mężczyzn). Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową, która charakteryzuje się ustalonymi zasadami pracy oraz dużą aktywnością uczestników. Na zajęciach grupowych była podejmowana następująca tematyka: Budowanie wizerunku, Pozyskiwanie przychylności, Charyzma, Networking, Wywieranie wpływu, Negocjonowanie, Przywództwo, Przekonywanie/perswazja, Motywowanie siebie.

Spotkania indywidualne z psychologiem

Data dodania artykułu: 21.06.2014r.

Pomoc specjalistyczna podczas konsultacji polegała na udzieleniu wsparcia w uzyskaniu wiedzy na temat potencjałów osobistych beneficjenta projektu, wzmocnienia poczucia własnej wartości. Dzięki prowadzonym zajęciom uczestnicy zyskali umiejętności związane z : motywowaniem siebie do działania, zaufaniem we własne siły i możliwości , komunikacją interpersonalną, radzeniem sobie ze stresem, asertywnością, planowaniem i organizacją. Zyskali wyższą samoocenę, stali się bardziej świadomi własnego potencjału i własnych możliwości.

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

Data dodania artykułu: 05.07.2014r.

W dniach 20-30.06.2014 r. odbyły się 30h zajęcia grupowe z zakresu „ Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy”. W warsztatach uczestniczyło 10 osób. Beneficjentami Ostatecznymi projektu zostało 8 kobiet i 2 mężczyzn. Głównym celem zajęć było budowanie pozytywnego wizerunku, autoprezentacja, autopromocja pomocna w zaprezentowaniu się na rozmowie kwalifikacyjnej, pozyskanie przychylności, nacechowane wzbudzeniem zaufanie oraz sympatia w oczach potencjalnego pracodawcy. Uczestnicy poznali istotną wartość znaczenia sieci pomocnych kontaktów zawodowych, wzbogacili swoją wiedzę na temat asertywności i komunikatywności przydatną w życiu osobistym i zawodowym, nauczyli się organizować i planować czas własny, analizować i tworzyć własne oferty pracy, motywować się oraz uczyć się elastyczności swoistej otwartości na zmiany, łatwości adaptacji do nowych co za tym idzie często zmieniających się warunków pracy na rynku. Udział w warsztatach pozwolił na zdobycie nowych uprawnień, nawiązanie nowych uprawnień, nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, poznanie nowych ludzi, podniesienie kwalifikacji w posiadanym już zawodzie bądź zdobytym doświadczeniu. Zaplanowane metody szukania pracy, nauki pisania CV, oraz listu motywacyjnego pomogą w rozwiązaniu codziennych problemów związanych z pracą zawodową. Dodatkowo uczestnicy uzyskali wiedze z zakresu określenia mocnych i słabych stron, poczucia własnej wartości i autoprezentacji oraz przygotowania się na rozmowę kwalifikacyjną.

Kurs Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera

Data dodania artykułu: 17.07.2014r.

W dniach 01-15.07.2014 r. odbył się 40 h „Kurs Magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera ”. W warsztatach uczestniczyło 10 osób. Beneficjentami Ostatecznymi projektu zostało 8 kobiet i 2 mężczyzn. Celem kursu było przygotowanie jego uczestników do pracy na stanowisku kasjera/sprzedawcy. Na kursie była podejmowana następująca tematyka: podstawowe przepisy dotyczące użytkowania kas fiskalnych, podstawowe prawa i obowiązki podatnika dotyczące użytkowania kas fiskalnych, objaśnienie zasad korzystania oraz obsługi kas fiskalnych, podstawy programowania kas fiskalnych, programy fakturujące wprowadzanie danych firmy, wprowadzanie stanu magazynowego, edytor tekstu Word- ustawianie dokumentu do wydruku, drukowanie dokumentu, praca w systemie operacyjnym Windows, praca z programami z grupy Akcesoria, grafika w edytorze tekstu Word.

Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym

Data dodania artykułu: 07.08.2014r.

W dniach 21-24.07.2014 r. Beneficjenci projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" odbyli Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Dla każdego z Uczestników zostały przewidziane spotkania po 3 godzinie. Celem konsultacji było pozyskanie informacji o potencjalnych Beneficjentach ostatecznych projektu, ustalenie indywidualnych predyspozycji zawodowych i osobowościowych oraz oczekiwań związanych z kierunkiem szkoleń zawodowych. W ramach tychże indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym zostały przeprowadzone testy:

1. Test zainteresowań.

2. Test Herzberga.

3. Ankieta skłonności zawodowych, jako wyznacznik ścieżki zawodowej.

4. Indywidualne planowanie kariery, które miało za zadanie wskazać satysfakcjonującą pracę zawodową.

Informacja

Data dodania artykułu: 16.08.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że w ramach Projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" w dniach od 21.08.2014 r. do 05.09.2014 r. będzie przeprowadzony 67 godzinny kurs Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej, w którym uczestniczyć będzie 2 uczestników projektu (mężczyzn).

Kurs - Kierowca operator wózków jezdniowych

Data dodania artykułu: 11.09.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że od 21.08.2014 r do 05.09.2014 r. przeprowadzony był "Kurs Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej" w ramach projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej". Uczestnikami zajęć było 2 mężczyzn. Celem szkolenia było przygotowanie i uprawnienia do samodzielnego kierowania wózkami jezdnymi wszelkiego typu z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Do głównych zadań wykonywanych przez kierowcę operatora wózka jezdnego należy przegotowanie wózka do pracy, pobieranie, transportowanie, scalanie i składanie ładunków, prowadzenie dokumentacji kontroli urządzeń oraz utrzymanie w dobrym stanie urządzeń transportu bliskiego.


Program kursu obejmował:

- Typy stosowanych wózków jezdniowych,

- Budowa wózka,

- Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,

- Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami,

- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,

- Wiadomości z zakresu bhp,

- Praktyczna nauka jazdy,

- Wiadomości o dozorze technicznym

- Bezpieczna wymiana butli


Kurs ukończył się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków widłowych.

Kurs prowadzony był według programu zatwierdzonego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Minimum Sanitarne

Data dodania artykułu: 21.10.2014r.

W ramach realizacji projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" w dniach 13 - 15 października 2014r. przeprowadzone zostały zajęcia grupowe pod hasłem "Minimum sanitarne" dla uczestników projektu.


Zakres tematyczny obejmował:

- Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle przepisów krajowych i regulacji Unii Europejskiej

- Rodzaje i źródła zanieczyszczeń środków spożywczych

- Choroby przenoszone drogą pokarmową zatrucia pokarmowe, rodzaje zatruć i zakażeń pokarmowych i ich najczęstsze przyczyny

- Zapobieganie zatruciom i zakażeniom pokarmowym

- Zapobieganie zanieczyszczeniom

- Podstawowe zasady znakowania żywności


Do oceny szkolenia zastosowano ankietę, która pozwoliła zebrać informacje dotyczące przydatności kursu.

Bukieciarstwo z elementami florystyki

Data dodania artykułu: 26.11.2014r.

W dniach 17-25.11.2014r. 6 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" brało udział w kursie "Bukieciarstwo z elementami florystyki". Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestniczek w zakresie artystycznego układania kwiatów, dekoracji wnętrz, oraz przygotowania do pracy w kwiaciarni. Podczas kursu Panie uczyły się dobierać kwiaty i wykonywać różne rodzaje kompozycji kwiatowych wg. najnowszych zasad techniki bukieciarskiej na liczne okazje, wykonywały również kompozycje z kwiatów, roślinne aranżacje wnętrz. Zajęcia obejmowały wykonanie podstawowych prac masowych, które najczęściej są wykonywane w kwiaciarni lub pracowniach florystycznych. W ramach 7 dniowych zajęć w tym (40godzin po 6 godzin dziennie) z zakresu „savoir-vivre” przy stole omówiona została harmonia dekoracji stołów, sztuka składania serwetek, wykonywanie kokard ozdobnych, dekoracja stołów na różne okazje: codzienne i uroczyste, układanie i nakrycie oraz aranżacja stołów, omówienie materiałów i technik wykonywania opakowań ozdobnych, poruszone zostały zagadnienia z techniki wykonywania ozdób okolicznościowych.

Zakończenie projektu 2014

Data dodania artykułu: 17.12.2014r.

Dnia 15 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste spotkanie dla 10 Beneficjentów Ostatecznych projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej". Z tej okazji zorganizowane zostało spotkanie dla uczestników projektu oraz pracowników GOPS biorących udział w projekcie. Wśród osób zaproszonych w zastępstwie Wójta Gminy Kleszczów uczestniczyła Pani Kierownik Referatu Spraw Ogólnych i Gospodarczych oraz Dyrektor firmy PPHU „BAPEX” realizującej projekt. Beneficjenci projektu otrzymali certyfikaty i zaświadczenia z ukończonych kursów, a także świąteczne paczki. Udział w projekcie był dla uczestników cennym doświadczeniem, zdobyta wiedza i nabyte certyfikaty zawodowe będą bardzo przydatne w poszukiwaniu pracy. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział i współpracę oraz życzymy powodzenia.

Projekt oraz wykonanie: Kede Network.

Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.