Użytkowników online:
Liczba odwiedzin:
Liczba wyświetleń:

Cel projektu

Kleszczów jest gminą o charakterze przemysłowo – rolniczym. Mimo dosyć dobrej sytuacja budżetowej samorządu są tutaj problemy społeczne: Bezrobocie i powiększająca się liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby z tej grupy wraz z rodzinami utrzymują się często tylko z zasiłków uzyskiwanych z pomocy społecznej lub z wynagrodzenia za prace jednego członka rodziny. Posiadają niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe. Z analizy dokumentów wynika, iż podstawowym problemem jest niskie wykształcenie, brak umiejętności i kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, umiejętności poruszania się po rynku pracy, aktywności społecznej. Z problemami tymi wiąże się ich niska samoocena, brak wiary we własne możliwości, bezradność i uzależnienie od pomocy społecznej.


Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 7 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie.


Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- zwiększenie ( zdobycie) kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy kobiet objętych kontraktem socjalnym

- zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej uczestniczek dzięki pracy socjalnej i wsparciu finansowemu w postaci zasiłków.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" mogą być osoby:


- które są mieszkańcami gminy Kleszczów

- które korzystają z pomocy finansowej lub niefinansowej GOPS w Kleszczowie,

- które są w wieku aktywności zawodowej,

- które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie,

- które nie pracują,

- kobiety, które wychowują lub wychowywały dzieci i nie mają trudności z powrotem na rynek pracy.


Osoby, które będą uczestniczyły w projekcie wytypowane będą na podstawie analizy wywiadów środowiskowych, analizy sytuacja rodzinnej i finansowej oraz na podstawie rozmowy.

Projekt oraz wykonanie: Kede Network.

Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.