Użytkowników online:
Liczba odwiedzin:
Liczba wyświetleń:
Projekt 2013
Wiadomości

Wniosek o dofinansowanie projektu na 2013 rok

Data dodania artykułu: 30.01.2013r.

W dniu 30.01.2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi kolejny - na 2013r. - wniosek o dofinansowanie projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel projektu 2013

Data dodania artykułu: 12.02.2013r.

Działania projektu w 2013 r. zostaną skierowane do osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz udzielenie wsparcia w ramach aktywnej integracji 10 osobom korzystającym z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Dla Beneficjentów Ostatecznych projektu zostanie zorganizowany kompleksowy program szkoleniowo-doradczy.

Rusza rekrutacja do projektu 2013

Data dodania artykułu: 04.03.2013r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie rozpoczął rekrutacje do projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy". Program skierowany jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej.

Zatwierdzony wniosek o dofinansowanie 2013

Data dodania artykułu: 24.04.2013r.

Informujemy, że w dniu 24.04.2013r. Wojewódzki Urząd pracy w Łodzi zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu systemowego "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy" w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Podpisanie kontraktów socjalnych

Data dodania artykułu: 30.04.2013r.

W kwietniu 2013r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie zostały podpisane kontrakty socjalne z uczestnikami projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" określające zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej osoby/rodziny. W kontraktach socjalnych zawarto instrumenty aktywnej integracji, tak jak: instrument aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. W ramach instrumentu aktywizacji społecznej odbędzie się trening umiejętności psychospołecznych z psychologiem. Będą to zarówno spotkania grupowe jak i indywidualne. Każdy uczestnik szkolenia objęty będzie instrumentami aktywnej integracji.

Podpisanie umowy na rok 2013

Data dodania artykułu: 27.05.2013r.

Dnia 21 maja 2013 została podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Na realizację projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, kwotę w wysokości 79 142,16 zł, co stanowi 89,5% całkowitych wydatków projektu i wkładem własnym w wysokości 9 284,84 zł, stanowiącym 10,5% całkowitej wartości projektu.

Projekt w 2013 roku rozpoczęty

Data dodania artykułu: 18.06.2013r.

W dniu 17.06.2013r. rozpoczęło się pierwsze spotkanie z uczestnikami projektu. Na spotkaniu został przedstawiony program zajęć szkoleniowo-doradczych oraz zostały omówione sprawy organizacyjne. Po części oficjalnej w tym samym dniu Beneficjenci uczestniczyli w warsztacie aktywnego poszukiwania pracy prowadzonym przez doradcę zawodowego, panią Anitę Matyjaszczyk.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Data dodania artykułu: 10.07.2013r.

W warsztatach uczestniczyło 10 osób. Beneficjentami Ostatecznymi projektu zostało 8 kobiet i 2 mężczyzn. Odbyły się 4 spotkania (każde po 5 godzin): 17-20.06.2013 r. Głównym celem zajęć było budowanie pozytywnego wizerunku, autoprezentacja, autopromocja pomocna w zaprezentowaniu się na rozmowie kwalifikacyjnej, pozyskanie przychylności, nacechowane wzbudzeniem zaufanie oraz sympatia w oczach potencjalnego pracodawcy. Uczestnicy poznali istotną wartość znaczenia sieci pomocnych kontaktów zawodowych, wzbogacili swoją wiedzę na temat asertywności i komunikatywności przydatną w życiu osobistym i zawodowym, nauczyli się organizować i planować czas własny, analizować i tworzyć własne oferty pracy, motywować się oraz uczyć się elastyczności swoistej otwartości na zmiany, łatwości adaptacji do nowych co za tym idzie często zmieniających się warunków pracy na rynku. Udział w warsztatach pozwolił na zdobycie nowych uprawnień, nawiązanie nowych uprawnień, nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, poznanie nowych ludzi, podniesienie kwalifikacji w posiadanym już zawodzie bądź zdobytym doświadczeniu. Zaplanowane metody szukania pracy, nauki pisania CV, oraz listu motywacyjnego pomogą w rozwiązaniu codziennych problemów związanych z pracą zawodową. Dodatkowo uczestnicy uzyskali wiedze z zakresu określenia mocnych i słabych stron, poczucia własnej wartości i autoprezentacji oraz przygotowania się na rozmowę kwalifikacyjną.

Trening umiejętności psychospołecznych

Data dodania artykułu: 17.07.2013r.

W dniach 25-28.06.2013r. odbyły się zajęcia grupowe „Trening umiejętności psychospołecznych „ prowadzone przez psychologa w wymiarze 20 godzin edukacyjnych. Trening odbywał się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie w sali 117. Zajęcia skierowane były do 10 Beneficjentów Ostatecznych projektu ( 8 kobiet i 2 mężczyzn). Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową, która charakteryzuje się ustalonymi zasadami pracy oraz dużą aktywnością uczestników. Określone cele prowadzonych zajęć to przede wszystkim: wyposażyć uczestników w odpowiednie mechanizmy radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, uświadomienie zasobów i występujących mechanizmów, zmotywowanie do działania, zyskanie zaufania we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie w wiedzę na temat asertywności, mediacji, rozwiązywania konfliktów, sposobów niwelowania negatywnych skutków przeżywanego stresu, planowania i organizacji. W ramach realizacji założonych celów wykorzystane zostały różnorodne metody dobrane adekwatnie do poruszanego tematu zajęć. Wśród nich dominujące były takie jak: techniki socjoterapeutyczne, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, psychodrama, techniki wyobrażeniowe, ćwiczenia Denisona, burza mózgów, inscenizacja, gry dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia przedmiotowe.

Zarządzenie Budżetem

Data dodania artykułu: 22.08.2013r.

W ramach realizacji projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" w dniach 13 - 22 sierpnia 2013 r. przeprowadzony został zawodowy "Zarządzanie budżetem" dla uczestników projektu.


W trakcie kursu były poruszane następujące zagadnienia:

- przychody, planowanie i organizowanie,

- rozchody, kreatywność i rozwiązywanie problemów,

- dochód, wyznaczanie celów nadrzędnych szczegółowych i działań,

- efektywne planowanie budżetu domowego, planowanie wieloletnie,

- zasady konstruowania budżetu domowego,

- wydatki,

- negocjacje,

- motywowanie,

- organizacja własnej pracy.


Do oceny szkolenia zastosowano ankietę, która pozwoliła zebrać informacje dotyczące przydatności kursu

Opiekunka osób starszych i zależnych

Data dodania artykułu: 21.09.2013r.

W okresie od 02.09 - 13.09.2013r. 8 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" wzięło udział w szkoleniu "Opiekunka osób starszych i zależnych". Szkolenie obejmowało 60 godzin dydaktycznych.


W ramach zajęć uczestniczki zapoznały się z następującymi tematami: wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego, wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym, wykonywanie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego, organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymania towarzystwa.


Na zakończenie uczestniczki przystąpiły do egzaminu sprawdzającego ich poziom i wiadomości praktycznych.

Kurs ABC Agroturystyki

Data dodania artykułu: 17.10.2013r.

W dniach 07-11 października br. przeprowadzone zostało 30-godzinne szkolenie „ABC Agroturystyki” dla uczestników projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cele związane z nabyciem praktycznych umiejętności prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego realizowane były w ramach grupowych zajęć warsztatowych.


Warsztaty grupowe zrealizowane zostały według następującego planu:

- wprowadzenie do tematyki szkolenia

- jak wypromować markę gospodarstwa agroturystycznego

- współczesne oczekiwania gości

- formalno-prawne formy prowadzenia działalności

- organizacja pracy przy prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego.

- wykorzystanie środków z EFR na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozwój agroturystyki w Polsce

- jak zdrowo żywić w gospodarstwie agroturystycznym.

- estetyka gospodarstw agroturystycznych, zagrody wiejskiej, zasady projektowania i urządzania ogrodów

Informacja

Data dodania artykułu: 18.10.2013r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że w ramach Projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" od 22.10.2013 r. do 15.11.2013 r. będzie przeprowadzony kurs „Kierowca operator wózków jezdniowych" w którym uczestniczył będzie 1 jeden uczestnik projektu (mężczyzna).

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Data dodania artykułu: 15.11.2013r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że w dniach 22.10.2013 r. do 15.11.2013 r. przeprowadzony był "Kurs kierowców wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej" w ramach projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej". Uczestnikiem zajęć było 1 mężczyzna. Celem szkolenia było przygotowanie i uprawnienia do samodzielnego kierowania wózkami jezdnymi wszelkiego typu z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Do głównych zadań wykonywanych przez kierowcę operatora wózka jezdnego należy przegotowanie wózka do pracy, pobieranie, transportowanie, scalanie i składanie ładunków, prowadzenie dokumentacji kontroli urządzeń oraz utrzymanie w dobrym stanie urządzeń transportu bliskiego.


Kurs prowadzony był według programu zatwierdzonego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.


Zajęcia obejmowały:


- Typy stosowanych wózków jezdniowych,

- Budowa wózka,

- Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,

- Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami,

- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,

- Wiadomości z zakresu bhp,

- Praktyczna nauka jazdy,

- Wiadomości o dozorze technicznym.

Informacja II

Data dodania artykułu: 23.11.2013r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że w ramach Projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" od 18.11.2013 r. do 11.12.2013 r. trwa 40 godzinny kurs „Warsztaty kreowania własnego wizerunku z elementami wizażu”.


Od 25.11.2013 r. do 03.12.2013r. będzie również trwał 40 godzinny kurs „Dekoracja stołów i potraw z elementami florystyki” w którym udział weźmie 8 pań.


W dniach od 04-09.12.2013r. zaplanowane są jeszcze warsztaty ”Trening kompetencji rodzicielskich i wychowawczych”.

Przedstawiciel handlowy

Data dodania artykułu: 14.12.2013r.

W dniach 05-13 listopada br. przeprowadzone zostało 30-godzinne szkolenie „Przedstawiciel handlowy” dla 2 uczestników projektu (1 kobieta i 1 mężczyzna) „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zorganizowanie kursu miało na celu poznanie zawodu jakim jest Przedstawiciel handlowy i przygotowanie do pracy na tym stanowisku.


Przedstawiciel handlowy to (inaczej: sprzedawca terenowy, komiwojażer lub zwyczajnie handlowiec) to osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie i obsługę klientów dla zatrudniającego go przedsiębiorstwa.


Do typowych obowiązków przedstawiciela handlowego należy:

- budowanie dystrybucji

- osiąganie zakładowych przychodów

- obsługa handlowa klientów w wyznaczonym regionie

- monitorowanie konkurencji

- merchandising

Warsztaty kreowania własnego wizerunku z elementami wizażu

Data dodania artykułu: 15.12.2013r.

W ramach realizacji projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" w dniach 18.11-11.12.2013 r. przeprowadzone zostały Warsztaty pod hasłem " Warsztaty kreowania własnego wizerunku z elementami wizażu” dla 9 beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie. W sumie przeprowadzono 40 godzin zajęć. Warsztaty obejmowały część teoretyczną jak i praktyczną. Uczestnicy m.in. poznali zasady, rodzaje i elementy makijażu, dowiedzieli się jakie kolory pasują do różnych typów urody, jak można umalować się do pracy i na spotkanie służbowe, a jak na wieczorowe wyjście z przyjaciółmi lub uroczystość rodzinną. Odpowiedni wizaż jest również ważny jak dobór stroju czy dodatków.

Dekoracja stołów i potraw z elementami florystyki

Data dodania artykułu: 16.12.2013r.

W dniach 25.11-03.12.2013r. 8 uczestniczek projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" brało udział w kursie "Dekoracje stołów i potraw z elementami florystyki". Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników w zakresie artystycznego układania kwiatów, dekoracji wnętrz, oraz przygotowania do pracy w kwiaciarni. Podczas kursu Panie uczyły się dobierać kwiaty i wykonywać różne rodzaje kompozycji kwiatowych wg. najnowszych zasad techniki bukieciarskiej na liczne okazje. W ramach zajęć w tym (40godzin po 6 godzin dziennie) z zakresu „savoir-vivre” przy stole omówiona została harmonia dekoracji stołów, sztuka składania serwetek, wykonywanie kokard ozdobnych, dekoracja stołów na różne okazje: codzienne i uroczyste, aranżacja stołów, omówienie materiałów i technik wykonywania opakowań ozdobnych, poruszone zostały zagadnienia z techniki wykonywania ozdób okolicznościowych.

Trening kompetencji rodzicielskich i wychowawczych

Data dodania artykułu: 17.12.2013r.

W dniach 04-09 grudnia 2013 r. przeprowadzone zostało 24-godzinne warsztaty „Trening kompetencji rodzicielskich i wychowawczych” dla uczestników projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem treningu było:

- wypracowanie i ukształtowanie postaw aktywności w kierunku działań do zmiany swojej sytuacji,

- podniesienie chęci do działania,

- nauczanie skutecznego komunikowania się,

- poprawa jakości życia uczestników, ich rozwój i optymalizacja poczynań związanych z różnymi aspektami funkcjonowania indywidualnego, rodzinnego i zawodowego.

Zakończenie projektu 2013

Data dodania artykułu: 19.12.2013r.

Dnia 12 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste spotkanie dla 10 Beneficjentów Ostatecznych projektu "Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej". Z tej okazji zorganizowane zostało spotkanie dla uczestników projektu oraz pracowników GOPS biorących. Wśród osób zaproszonych był Wójt Gminy Kleszczów oraz Dyrektor firmy PPHU „BAPEX” realizującej projekt. Beneficjenci projektu otrzymali certyfikaty i zaświadczenia z ukończonych kursów, a także świąteczne paczki. Udział w projekcie był dla uczestników cennym doświadczeniem, zdobyta wiedza i nabyte certyfikaty zawodowe będą bardzo przydatne w poszukiwaniu pracy. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział i współpracę oraz życzymy powodzenia.

Projekt oraz wykonanie: Kede Network.

Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.